Vilkår for leverance af ESG Tilstandsrapport

ESG Tilstandsrapport udføres af:

Sustainable Business Solutions ApS
CVR: 40453881
Ellemosen 3
8680 Ry

Herefter kaldet ”SBS”.

1. Beskrivelse af Tilstandsrapporten

 1. ESG Tilstandsrapport er et tilbud til Middelfart Sparekasses erhvervskunder (Herefter kaldet ”Kunden”) i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Sustainable Business Solutions ApS (SBS). Tilstandsrapporten giver Kunden et indblik i bæredygtighed i virksomheden.

  Input og data til at lave tilstandsrapporten indsamles under et møde, hvor udgangspunktet er en fast spørgeramme. Data bliver blevet behandlet af SBS, og udmøntes i en rapport, der bliver overleveret ved endnu et møde med
  Kunden.

  ESG Tilstandsrapporten giver et øjebliksbillede af bæredygtighed i virksomheden og danner grundlag for en forståelse af, hvordan Kunden står, når den skal i gang med ESG-rapportering, grønomstilling og bæredygtig udvikling.

  ESG Tilstandsrapporten giver et godt indblik i, hvilke gode betingelser for arbejdet, der er til stede i virksomheden, og hvilke dele virksomheden skal være opmærksom på i det videre arbejde. På baggrund af rapporten har SBS opstillet en række forslag og prioriteringer, der kan tjene som inspiration til virksomhedens videre arbejde med grøn omstilling og bæredygtighed
 2. Ved tiltrædelse af nærværende vilkår, indgås aftale, herefter kaldet ”Aftalen”, om, at SBS skal udarbejde en tilstandsrapport for Kunden.
 3. Der kan vælges mellem 3 pakker og priser. Kundens valg af pakke finder sted under booking af møde med konsulenten fra SBS.
 4. Opgaven udføres af en konsulent fra SBS, herefter kaldet ”Konsulenten”

2. Aftalens omfang

 1. SBS skal udføre og udarbejde ESG Tilstandsrapport for Kunden på nærværende vilkår og efter beskrivelsen under p. 1
 2. SBS eller konsulenten fra SBS er ikke berettiget til at indgå aftaler på Kundens vegne eller på anden måde at forpligte Kunden.

3. Pligter

 1. Så længe Opgaven udføres, skal Konsulenten:
  – udføre Opgaven professionelt og i overensstemmelse med gældende lovgivning
  – afholde sig fra at krænke tredjeparters rettigheder
  – løbende rapportere om Opgaven til Kunden på de tidspunkter og på den måde, som Parterne aftaler.
  – Omgående informere Kunden, hvis Konsulenten forventer en væsentlig afvigelse fra Arbejdsbeskrivelsen, herunder samtidig oplyse årsagen til afvigelsen, konsekvenserne af afvigelsen, og hvordan afvigelsen og konsekvenser heraf kan afhjælpes eller minimeres.
 2. Kunden skal så længe Opgaven udføres:
  – være tilgængelig og give Konsulenten tilstrækkelig information og svar på spørgsmål til Opgavens udførelse
  – i nødvendigt omfang og for egen regning give Konsulenten adgang til personale og oplysninger.
  – betale eventuelle rater af vederlaget efter aftale
  – ikke tilbageholde eller forsinke godkendelse af en Milepæl uden rimelig grund

4. Vederlag

 1. Som vederlag for Opgaven betaler Kunden en fast pris svarende til den pakke, der er valgt.
 2. Fakturering sker umiddelbart efter booking. Betalingsbetingelser fremgår af den tilsendte faktura.
 3. Opgaven kan ikke påbegyndes før betaling har fundet sted, medmindre Parterne aftaler andet skriftligt.
 4. Vederlaget er inklusive alle udgifter, som Konsulenten måtte blive påført i forbindelse med udførelsen af Opgaven, medmindre Parterne aftaler andet skriftligt.
 5. Kunden er ikke forpligtet til at betale for arbejde, som Konsulenten udfører uden for beskrivelsen under p. 1, medmindre Kunden skriftligt har godkendt arbejdet, inden det påbegyndes.

5. Immaterielle rettigheder

 1. Ejendomsretten til konceptet ESG Tilstandsrapport tilhører SBS, herunder materialer, know-how, forretningshemmeligheder, opfindelser, design, patenter, ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder, der ligger til grund for udarbejdelsen af ESG Tilstandsrapporten.
 2. Kunden ejer den endelige rapport, ESG Tilstandsrapport og alt indhold i den.
 3. Konsulenten skal på Kundens forlangende udlevere ethvert resultat af opgaven eller løbende arbejde, som Konsulenten er i besiddelse af eller råder over. Konsulenten skal foretage de handlinger, som rimeligvis er nødvendige for at sikre Kundens ejerskab, for Kundens regning.

6. Varighed

 1. Aftalen træder i kraft når booking er gennemført og ophører, når opgaven er færdiggjort, medmindre aftalen opsiges eller ophæves tidligere.
 2. Opgaven skal anses for færdiggjort når ESG Tilstandsrapport er gennemgået og afleveret på møde med Kunden. Kunden må ikke unødigt eller på urimelig vis tilbageholde sin accept overfor Konsulenten.
 3. Kunden og Konsulenten kan opsige Aftalen på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst grund med skriftligt varsel.
 4. Hvis kunden opsiger Aftalen kan der ikke finde tilbagebetaling sted.
 5. En Part kan ophæve Aftalen omgående ved skriftlig meddelelse til den anden Part, hvis den anden Part væsentligt misligholdelser Aftalen, og ikke har afhjulpet den væsentlige misligholdelse inden 3 arbejdsdage efter at have modtaget skriftlig meddelelse om misligholdelsen eller årsagen til misligholdelsen fra den anden Part.
 6. Uanset årsagen til Aftalens ophør skal Konsulenten inden rimelig tid udlevere det arbejde, som Konsulenten har udført.

7. Ansvarsbegrænsning

 1. Parternes ansvar skal være begrænset til størrelsen af vederlaget. Dette skal dog ikke gælde for ansvar og skade opstået i forbindelse med krænkelse af immaterielle rettigheder, ved forsætlige eller groft uagtsomme handlinger.
 2. Parterne er ikke ansvarlige over for hinanden for indirekte tab eller skade, der opstår i forbindelse med Aftalen, medmindre tabet eller skaden er opstået som følge af en forsætlig handling fra den anden Part eller som følge af krænkelse af immaterielle rettigheder.

8. Fortrolighed

 1. Alle oplysninger, som Konsulenten kommer i besiddelse af angående Kunden i forbindelse med udførelsen af Opgaven, skal anses for strengt fortrolige og må ikke videregives til tredjepart eller anvendes til andet formål end at udføre Opgaven uden Kundens forudgående skriftlige samtykke.
 2. Ovenstående forbud skal ikke gælde oplysninger, i) som er offentligt tilgængelige, ii) som Konsulenten kommer i besiddelse af i god tro fra en tredjepart, iii) som Konsulenten udvikler på egen hånd uden brug af Kundens oplysninger eller iv) som Konsulenten er forpligtet til at udlevere i henhold til lov.

9. Øvrige vilkår

 1. Aftalen udgør det samlede aftalegrundlag mellem Parterne vedrørende Opgaven. Aftalen kan alene ændres skriftligt og ved godkendelse af begge Parter.
 2. Kunden har indgået Aftalen med Konsulenten i tillid til Konsulentens kompetencer. Konsulenten er derfor ikke berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser efter Aftalen til andre, ligesom Konsulenten ikke kan lade Opgaven udføre af andre uden Kundens forudgående skriftlige samtykke.
 3. Bestemmelser, der efter deres natur og/eller ordlyd forpligter Parterne efter Aftalens ophør, skal forblive i kraft efter Aftalens ophør uanset årsagen til ophøret.
 4. Aftalen er underlagt dansk ret.
 5. Tvister, der måtte udspringe af eller i forbindelse med Aftalen skal afgøres ved retten i Horsens, Danmark.

Du har booket en af aftale til ESG Tilstandsrapport.

Vi står altid klar til at besvare eventuelle spørgsmål.

Kontakt os på (+45) 44 40 60 44 eller info@sbsolutions.dk

Venlig hilsen

Sustainable Business Solutions