Forretningsbetingelser – Maj 2019

Anvendelse af ’Forretningsbetingelser – Maj 2019’

Gælder for alle opgaver udført af Sustainable Business Solutions Aps (herefter benævnt ”SBS”) under CVR-nr.: 40453881.

Dette medmindre andet er aftalt skriftligt ifm. den konkrete opgave.

Alle kunder gøres bekendt med de gældende forretningsbetingelser, inden aftales indgås.

Aftalegrundlag

Forretningsbetingelserne udgør sammen med SBS’ tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om SBS’ salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til SBS udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Ændringer og tillæg: Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Ydelser

Kunden forpligter sig til at give SBS adgang til personale og oplysninger i det omfang det er nødvendigt for at udføre opgaven.

SBS er overfor kunden forpligtet til at levere de aftalte ydelser og til at stille kvalificerede medarbejdere til rådighed for opgaven.

Opstår der i opgaveperioden behov for afklaring af aftalens eller opgavens indhold, omfang eller gennemførelse, herunder hvorvidt opgaven kan gennemføres inden for de aftalte rammer, er SBS forpligtet til snarest at informere kunden herom og opnå en afklaring.

Såfremt ændringer i en opgaves bemanding måtte blive nødvendige, vil en ny medarbejder blive indført i opgaven uden merudgift for kunden.

SBS vil bestræbe sig på at levere ydelsen i overensstemmelse med den mellem parterne aftalte tidsplan. Medmindre kunden og SBS skriftligt angiver et endeligt leveringstidspunkt, er alle datoer alene skønsmæssige.

Kundens rolle

Kunden og dennes medarbejdere er forpligtet til på enhver relevant måde at bistå SBS i opgavens gennemførelse, herunder ved:

  1. Inden for rimelig tid henset til opgavens karakter at stille alt nødvendigt materiale til rådighed, meddele nødvendige oplysninger og træffe nødvendige beslutninger
  2. I samarbejde med SBS at deltage aktivt i processen for opgavens færdiggørelse
  3. At sikre at kundens øvrige rådgivere samarbejder i nødvendigt omfang med SBS
  4. At medvirke aktivt til, at SBS kan overholde gældende regler og normer
  5. At opfylde øvrige krav og udføre de opgaver, der måtte være aftalt med SBS

Kunden er ansvarlig for rigtigheden og fuldstændigheden af afgivne oplysninger og bærer dermed risikoen for de konsekvenser, som upræcise, ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger kan have for SBS’ ydelser.

Såfremt kundens forhold medfører merarbejde for SBS i forhold til, hvad SBS rimeligvis kunne forudsætte ved aftalens indgåelse, er SBS berettiget til kompensation herfor baseret på almindelig timepris uanset en eventuel aftale om fast honorar.

Honorarer

SBS’ honorar for udførelse af en opgave beregnes i overensstemmelse med aftale mellem kunden og SBS samt nærværende forretningsbetingelser.

Såfremt der ikke er indgået anden aftale om beregning af honoraret, beregnes dette på baggrund af medgået tid og de til enhver tid af SBS fastsatte timesatser for demedarbejdere, der har udført opgaven.

Moms tillægges de angivne honorarer og timesatser, medmindre det udtrykkeligt fremgår af opgavens dokumenter, at moms er indeholdt i de angivne beløb.

Ved aftale om fast honorar er SBS, uanset aftalen, berettiget til at beregne yderligere honorar, hvis opgaven udvides, eller forhold uden for SBS’ kontrol måtte føre til højere tidsforbrug end forudsat ved aftalens indgåelse.

Opgaverelaterede omkostninger, rimelige rejse-og opholdsudgifter, diæter mv. betales af kunden ud over det aftalte rådgivningshonorar for selve opgaven. Viderefakturering af udlæg sker til SBS’ kostpriser tillagt moms.

Transporttid til og fra kundeopgaver faktureres med halvdelen af den aftalte eller beregnede honorarsats pr. time for selve rådgivningsopgaven, og tidsforbrug til transport afregnes udover det aftalte honorar for selve rådgivningsopgaven. Kilometer afregnes efter statens gældende takst.

SBS fakturerer løbende og mindst én gang pr. måned. Udlæg faktureres straks ved afholdelsen. Med mindre andet er aftalt, forudfaktureres enten en tredjedel eller halvdelen af det aftalte eller skønnede honorar for opgaven på tidspunktet for aftaleindgåelse.

Fakturaer betales netto kontant senest 8 kalenderdage fra fakturadato. Ved betaling efter forfald pålignes et rykkergebyr på 100 kr.

En konsulentdag svarer til 8 timer.

SBS er berettiget til at tilbageholde ydelsen, såfremt kunden er i misligholdelse med betaling.

Brugs- ejendoms- og ophavsret

Kunden opnår egen brugsret til alle leverancer og materialer, der er frembragt eller anvendt under levering af ydelsen. Anvendelse må kun ske til kundens eget brug og materialer må således ikke kopieres eller videregives til tredjemand. Ved overtrædelse af disse bestemmelser faktureres en konventionalbod på 75.000 kr. pr. overtrædelse.

Leverancer og materialer fra SBS må kun anvendes, når der foreligger en rådgivningsaftale med SBS.

SBS beholder ejendomsretten til de frembragte materialer (bl.a. tilbud, projektoplæg, løsninger, systemer, metoder og modeller), og kan genanvende disse til andre opgaver i anonymiseret form.

Hvis SBS helt eller delvist omorganiseres, omdannes, sælges eller lignende, er SBS berettiget til helt eller delvist at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til indgåede kundeaftaler til det ejer- eller partnerskab eller den juridiske enhed, hvori de pågældende aktiviteter fremover skal være placeret.

Tavshedspligt

Parterne er gensidigt forpligtede til at behandle viden, alt materiale og alle oplysninger om den anden part fortroligt. Alle medarbejdere i SBS og eventuelle underleverandører er pålagt tavshedspligt.

En part må ikke i nogen form videregive den anden parts fortrolige oplysninger til tredjemand, med mindre den anden part meddeler skriftligt samtykke til videregivelsen.

Marketing

Med henblik på markedsføring, reklame eller salg af SBS’ tjenester er SBS berettiget til at anvende kundens navn, logo og en kort overordnet beskrivelse af rådgivningsopgaven i forbindelse med sin kommunikation.

Elektronisk kommunikation

SBS og kunden accepterer brugen af elektronisk kommunikation i forbindelse med levering af ydelser, godkendelse af materiale og løbende korrespondance. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation.

SBS eller SBS’ underleverandører er ikke ansvarlige for fejl, tab, uautoriseret adgang, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv. i forbindelse med eller forårsaget af elektronisk kommunikation og information.

En opgaves ophør

Med mindre andet er aftalt, er kunden berettiget til at opsige en aftale om en opgave med et varsel på to måneder regnet fra udgangen af den indeværende kalendermåned.

SBS skal godtgøres for realiseret og planlagt tidsforbrug og udlæg frem til udløb af opsigelsesperioden.

Såfremt der er aftalt et fast honorar, afregnes en forholdsmæssig andel af honoraret svarende til den planlagt udførte del af opgaven i opsigelsesperioden.

Originale dokumenter tilbageleveres i forbindelse med en opgaves ophør

Ansvar

Parterne er underlagt dansk rets almindelige regler om erstatning med nedenstående begrænsninger af ansvarets størrelse. Begrænsningen af SBS’ ansvar gælder også i forhold til SBS’ indehavere og medarbejdere.

Ansvarsbegrænsningerne gælder, uanset om skaden skyldes grov eller simpel uagtsomhed, men ikke ved forsæt. En part kan alene gøres ansvarlig for den anden parts direkte tab, og kan således ikke gøres ansvarlig for indirekte tab af nogen art. SBS’ ansvar i forbindelse med udførelse af opgaver kan aldrig overstige det betalte honorar for rådgivningsopgaven. Ansvaret er dog altid limiteret til 100.000 kr.

Kundens krav om erstatning mod SBS bortfalder, med mindre det er gjort gældende inden for rimelig tid efter det tidspunkt, hvor kunden konstaterer eller ved almindelig agtpågivenhed kunne have konstateret grundlaget for erstatningskravet. Kundens erstatningskrav mod SBS er endvidere undergivet de normale forældelsesfrister.

Misligholdelse

Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser væsentligt i henhold til aftalen og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen.

Misligholdelse af kundens betalingsforpligtelser er gyldig grund til, at SBS berettiget kan ophæve aftalen.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog punktet om ansvarsbegrænsning.

Værneting

Tvister mellem parterne skal afgøres ved en dansk domstol efter dansk ret.

Generelle oplysninger

Tjenester og produkter udbydes af:

Sustainable Business Solutions ApS
Ellemosen 3
8680 Ry

CVR nr.: 40453881
E-mail: info@sbsolutions.dk

Du har booket en af aftale til ESG Tilstandsrapport.

Vi står altid klar til at besvare eventuelle spørgsmål.

Kontakt os på (+45) 44 40 60 44 eller info@sbsolutions.dk

Venlig hilsen

Sustainable Business Solutions